Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

RDANILUK.PL

 

 1. Postanowienia ogólne

 2. Definicje

 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 4. Warunki zawierania umów sprzedaży

 5. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

 7. Sposoby płatności

 8. Tryb postępowania reklamacyjnego

 9. Własność intelektualna

 10. Odpowiedzialność

 11. Prawo odstąpienia od umowy

 12. Postanowienia końcowe

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem rdaniluk.pl prowadzony jest przez Radosława Daniluka wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Radosław Daniluk, usługi informatyczne wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Sarniak 31, 22-122 Leśniowice, NIP: 8212347735, REGON: 380252402, adres poczty elektronicznej (e-mail): rd@rdaniluk.pl, tel. +48 573 155 270.

 2. Serwis rdaniluk.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych na rzecz Usługobiorców drogą elektroniczną przez Serwis rdaniluk.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu rdaniluk.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta określonego Produktu jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

 1. Kodeksu cywilnego;

 2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827);

 3. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 1. DEFINICJE

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej rdaniluk.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.

 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Usługobiorcy.

 3. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 4. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. KONTO (PROFIL) – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz poufnym hasłem Usługobiorcy, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy. Warunkiem niezbędnym do założenia Konta w Serwisie jest jego rejestracja oraz zapoznanie się i akceptacja Regulaminu. Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność swojego hasła.

 6. LICENCJA - umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).

 7. OKRES ABONAMENTOWY – czas, na jaki została wykupiona usługa świadczona przez Usługodawcę, liczony wg dni - okres 30. kolejnych dni, chyba że strony postanowiły inaczej z uwagi na specyfikę określonej usługi. Jeśli usługa opłacona jest w kwocie wyższej niż jeden Okres Abonamentowy, przyjmuje się, że opłata została wniesiona za wielokrotność 30-dniowych Okresów Abonamentowych, chyba że Konsument wniesie o zwrot dokonanej nadpłaty. Za dzień rozpoczęcia nowego Okresu Abonamentowego uważa się dzień następny po dniu zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego, a gdyby takiego dnia w danym miesiącu kalendarzowym nie było, ostatni dzień w danym miesiącu.

 8. PRODUKT - dostępna w Serwisie usługa (w szczególności usługa projektowa witryn internetowych, usługa serwera oraz pozostałe usługi informatyczne), oprogramowanie lub treści cyfrowe będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 9. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.

 10. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem rdaniluk.pl, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z zasobów platformy w szczególności w celu konfiguracji Oprogramowania, z którego korzystanie, jako z Usługi Elektronicznej świadczonej przez Operatora, możliwe jest w modelu SaaS.

 11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą.

 12. USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA, OPERATOR Radosław Daniluk wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Radosław Daniluk, usługi informatyczne, adres: Sarniak 31, 22-122 Leśniowice, NIP: 8212347735, REGON: 380252402.

 13. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIKosoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca działalność gospodarczą, korzystający z Usługi Elektronicznej.

 14. USŁUGA ELEKTRONICZNAusługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

 15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

 1. prowadzenie Konta w Serwisie,

 2. zawieranie Umów Sprzedaży,

 3. usługa serwera, administrowanie serwerami,

 4. udostępnienie powierzchni dysku i/lub pasma łącza oraz uruchomienie dostępnych elementów składowych zgodnie z jego specyfikacją wymienioną na stronie internetowej w danym pakiecie,

 5. usługa obsługi rejestracji i odnowień domen internetowych,

 6. usługa obsługi technicznej,

 7. usługi dodatkowe związane z rejestracją domen i utrzymaniem danych na serwerach.

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie oraz w ewentualnej umowie podpisanej z Klientem.

 2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 4. Zlecenie usługi projektowej witryny internetowej składa się z dwóch etapów:

  1. Tzw. rozmowa projektowa. Odbywa się przez telefon lub Internet w celu precyzyjnego określenia zakresu i ram projektowych związanych z wybranymi usługami. Rozmowa projektowa zawiera w sobie poufne informacje techniczne i marketingowe związane z projektowanymi elementami usługi, są to w szczególności zarys projektu, doradztwo związane z projektem na poziomie technicznym i marketingowym (odbiór zewnętrzny projektu).

  2. Usługa projektowania graficznego – klient ma prawo do trzykrotnego żądania poprawek w każdym projekcie graficznym.

 5. Z chwilą przekazania ostatecznej wersji witryny internetowej będącej przedmiotem zamówienia Operator udziela Użytkownikowi, odpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania wyłącznie w celach związanych z działalnością Użytkownika i zgodnie z przeznaczeniem oprogramowania.

 6. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania we własnym zakresie lub przy udziale osób trzecich odtwarzania kodu źródłowego (ang. reverse engineering), dezasemblacji i dekompilacji oprogramowania.

 7. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z oprogramowania mogącego zakłócić pracę oprogramowania dostarczanego za pośrednictwem Serwisu.

 8. W celu złożenia Zamówienia Produktu, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Serwisie.

 9. Zamówienia Produktów można składać:

  1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Kontaktowego (Serwis www.rdaniluk.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,

  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rd@rdaniluk.pl.

 10. Serwis realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Serwisu tj. od 9:00 do 17:00 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 17:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

 11. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

  1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

  3. Przyjęcie Zamówienia powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.

  4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

  5. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

   • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

   • formularz odstąpienia od umowy,

   • niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

   • fakturę PROFORMA.

  6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 11 lit. e) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 12. Realizacja usługi będącej przedmiotem Zamówienia następuje po jej opłaceniu na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z cennikiem.

 13. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT).

 

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 lit. a) oraz b) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 lit. c) do g) Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne zgodnie z cennikiem. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi Elektronicznej po jej opłaceniu przez Usługobiorcę na zasadach określonych w Regulaminie. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.

 3. Opłaty, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału, należy dokonać zgodnie z postanowieniami rozdziału VII Regulaminu.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysłania drogą elektroniczną, na adres podany przy zakładaniu Konta, wiadomości przypominającej o terminie dokonania płatności.

 5. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik dokonuje wyboru w zakresie funkcjonalności oprogramowania oraz typu abonamentu. Informacje o funkcjonalności oprogramowania oraz zasadach budowania cennika abonamentowego i jego stawkach dostępne są na stronie Serwisu.

 6. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu serwera zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta.

 7. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu Usługobiorcy powierzchni dysku i/lub pasma łącza zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta.

 8. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na obsłudze rejestracji i odnowień domen internetowych zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta.

 9. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na obsłudze technicznej zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta.

 10. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na usługach dodatkowych związanych z rejestracją domen i utrzymaniem danych na serwerach zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta.

 11. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. komputer z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 12. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 13. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 14. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 15. Usługodawca zastrzega prawo do zablokowania dostępu do Konta w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu, przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.

 

 1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta).

 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rd@rdaniluk.pl. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

 4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

 1. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca/Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:

  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

  2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (PayU.pl, Przelewy24.pl).

 1. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 

  04 2490 0005 0000 4500 8658 5028(Alior Bank S.A.) Radosław Daniluk, usługi informatyczne, Sarniak 31, 22-122 Leśniowice, NIP: 8212347735. W tytule przelewu należy wpisać "Faktura nr........".

 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie określonym na fakturze VAT, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi:

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

 2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rd@rdaniluk.pl lub pisemnie na adres: Sarniak 31, 22-122 Leśniowice.

 3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

 1. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
  Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rd@rdaniluk.pl. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia.

 3. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

 

 

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Radosława Daniluka wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Radosław Daniluk, usługi informatyczne, Sarniak 31, 22-122 Leśniowice, NIP: 8212347735, REGON: 380252402. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony rdaniluk.pl, bez zgody Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony rdaniluk.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 3. Usługobiorca przesyłając Serwisowi pliki oraz inne treści potwierdza swoje prawo do dysponowania nimi oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu, zobowiązuję się zwolnić Serwis z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszeń oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

    1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.

    2. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

    3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami za skutki związane z utratą hasła.

    4. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Usługobiorców o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.

    5. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem formalnym i prawnym.

    6. Usługodawca będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu zgodnie w tymi zmianami.

    7. Usługodawca podejmuje wszelkie środki, w celu ochrony danych Usługobiorców.

    8. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu.

    9. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu.

    10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu.

    11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich.

    12. Usługodawca nie odpowiada w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie.

    13. Usługodawca nie odpowiada wobec Usługobiorców niebędących Konsumentami za:

  1. jakiekolwiek szkody Usługobiorcy niebędącego Konsumentem spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,

  2. szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,

  3. niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami.

    1. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 8, Usługobiorca będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 2. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.

 3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument zawarł umowę.

 4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Serwis, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub usługa, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.

 3. O zmianach Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną wysyłając powiadomienie na kontaktowy adres poczty elektronicznej.

 4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 5. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Serwis do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.

 6. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem) będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 7 niniejszego rozdziału.

 7. Sądowe rozstrzyganie sporów:

  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.),

  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 1. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 2. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Script logo